Featured

Alliance

 

 

 

 

 


 

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนภายใต้กรอบความคิดผู้ดำเนินงาน

          “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบ เสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ”

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มการสร้างขบวนการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา ต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นหลักคุณธรรม ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากยิ่งขึ้น

          คณะกรรมการ มูลนิธิฯ จึงได้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์ ในการน้อมนำพระราชดำรัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สู่สถานศึกษา

          เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความคิดและจิตสำนึกของเด็ก และเยาวชนโดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ๕ ด้านควบคู่กันไปกัน คือ เชื่อมโยงเครือข่ายสถานศึกษาพัฒนาความคิดและจิตใจ สร้างความเชื่อมั่นและกระบวนการ การเรียนรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

         ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องริเริ่มการสร้าง ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แม้จะเป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือสถาบันการศึกษา แต่เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้ อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งจุดประกายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการตระหนักถึงประโยชน์ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับและทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพราะแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจ และสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆในขณะที่ส่งเสริมให้มีเสถียรภาพในระดับระหว่างประเทศ  สามารถปรับตัวเลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน และนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยในที่สุด

 

หลักการเหตุผล

          ๑. เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าอย่างยิ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งประสงค์ในการต่อยอดทางความคิด เพื่อให้เกิดการขยายผล จากรุ่น สู่รุ่น

          ๒ เพื่อมุ่งเน้นดำเนินการรณรงค์ปลุกกระแสให้เวชนไทยรู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ และการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

          ๓. การดำเนินโครงการเพื่อมุ่งเน้นความสมดุล อย่างยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น และเกิดการสร้างผู้นำเป็นต้นแบบเพื่อประโยชน์และความสุขของชุมชน

          ๔. เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและขยายผลคำว่า บวร : บ้าน วัดและโรงเรียน โดยการส่งเสริมให้ครู ได้เข้าฝึกการอบรมจากกิจกรรม “ซุปเปอร์ครู”

          ๕. เพื่อการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ด้วยความสดใหม่ ทันสมัย ย้ำอยู่เสมอและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการจดจำ เช่น ผ่านสื่อเคเบิ้ลทีวี ยูทูป เฟสบุ้คและสื่อทีวีสาธารณะ

 

วัตถุประสงค์

          ๑.มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่เยาวชนทั่วประเทศในรูปแบบกิจกรรมรณรงค์ และปลูกกระแสให้เยาวชนรู้รักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

          ๒.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงของสังคมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม

          ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการศึกษาและชุมชน โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะทำกิจกรรมที่ประโยชน์ร่วมกันชุมชน

          ๔.เพื่อขยายแนวร่วมจากรุ่นสู่รุ่น ณ สถานศึกษาเดิมและขยายสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการรู้รักสามัคคี และการมีจิตอาสา ภายใต้ เครื่องหมาย “ครอบครัวพอเพียง”

          ๕.เพื่อการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่สำคัญ เช่นสภากาชาดไทย ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน