Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

ยั้งคิด/ อดทน

ยั้งคิด/ อดทน


          ขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยความรู้ที่รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจและศีลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนและประเทศชาติ

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔)

 


          ความอดทนอดกลั้นคือขันติ ซึ้งทุกคนรู้จักดีและมีอยู่ในตัวแล้ว ขันตินั้นเมื่อนำมาใช้ในเรื่องการปฏิบัติงานมองดูเผินๆมักพาให้เห็นว่าเป็นเครื่องถ่วงความก้าวหน้า เพราะทำให้เกิดการหยุดชะงักเป็นเหตุให้ทำงานไม่สำเร็จ หรือสำเร็จช้าลง แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปให้ถูกให้ถ้วนแล้วจะเป็นดังนั้นเลย ความรู้จักอดทนและอดกลั้นไม่ยอมตังยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติและอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น ทำให้เกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำคำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆ ให้ ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างไสว

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖)