Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

ภาษา/ประเพณี

ภาษา/ประเพณี


ภาษาเป็นสมบัติของชาติที่ควรรักษาและส่งเสริม ภาษานั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประเพณี ประเพณีนั้นหมายถึงว่าแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงตองมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติ

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓)