Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

ประโยชน์

ประโยชน์/ประโยชน์ส่วนร่วม/ประโยชน์ส่วนตัว


          ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคาราวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬามหาวิทยาลัย ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ )

 


          ขอให้ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ตน และส่วนร่วมยิ่งตลอดไป อย่านิ่งเฉย เฉื่อยชาหยุดอยู่กับที่กับขอให้ติดตามวิวัฒนาการต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก ให้เป็นผู้มีหูตาสว่างอยู่เสมอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะรับแต่ผลดีและทั้งจะเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วย

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ )

 


          ความสำเร็จประสงค์ในอุดมการณ์รวมเรียกว่า ประโยชน์ ประโยชน์ ทั้งปวงนี้ ทุกคนต่างควรมีเสรีภาพที่จะแสวงและที่จะได้รับแต่การแสวงหาและรับเอาประโยชน์นั้นจำต้องมีหลักการสำหรับปฏิบัติเพื่อป้องกันกำจัดเหตุที่จะนำไปสู่ความยุ่งยากและความเสียหายทั้งมวลบุคคลจำต้องเรียนรู้และสำนึกได้เสมอว่า เสรีภาพของแต่ละคนจำกัดอยู่ด้วยเสรีภาพของผู้อื่น การแสวงหาประโยชน์ได ๆ ถ้าละเมิดและก้าวก่ายกัน จะกลายเป็นการเบียดเบียนซึ่งมีอันตรายมาก

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )

 


          การกระทำที่สร้างสรรค์นั้น คือการกระทำที่ได้ผลประโยชน์แกทุก ๆฝ่าย ได้เต็มเปี่ยมตรงจุดประสงค์ไม่มีการสูญเสียเปล่าหรือหากจะเสีย ก็เสียน้อยที่สุด การที่จะกระทำให้ได้เช่นนั้น บุคคลจำเป็นต้องอาศัยความมีสติพิจารณา ให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้ คือแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องต่างๆ จับเหตุจับผลอันต่อเนื่องกันทั้งหมดให้ถูกต้อง คือจัดระเบียบการของเรื่องให้ดี

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ )

 


          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนควรจะได้มองเห็น และควรที่จะได้น้อมนำมาเป็นคติในการดำเนินชีวิตแลการงานต่อไป โดยทำความตั้งใจและความเพียรให้มั่นคง ในอันที่จะปรับปรุงตนเองในการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพ และที่สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามหาทางนำความคิดวิทยาการซึ่งอุตส่าห์ฝึกฝนศึกษามาได้ด้วยยากนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเรา

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘ )

 


          ใช่แล้ว ต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็เพราะเหตุว่าประโยชน์ส่วนรวมนี้ เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ละคนต้องการให้ประโยชน์ส่วนตัวสำเร็จ คือมีความพอใจนี้เอง แต่ว่าถ้าไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัว เพราะว่าถ้าส่วนรวมไม่ได้รับประโยชน์ส่วนตัวพังแน่นอนนี่เป็นข้อสำคัญฉะนั้นความรู้สึกหรือข้อสังเกตอันนี้เป็นจุดสำคัญมาก ที่จะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองว่า ประโยชน์ส่วนตัวนั้น คือประโยชน์ส่วนรวมหรือจะว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือ ประโยชน์ส่วนตัวพูดกลับกันได้ คำพูดบางคำกลับกันไม่ได้แต่คำพูดนี้กลับได้แระโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ส่วนตัว คือ ประโยชน์ส่วนรวม ข้อนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่ง

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ )

 


          แต่ทุกคนที่มีส่วนได้หน้า ทั้งนั้น รวมทั้งเอกชนต่าง ๆ ที่เขาทำ คือ มีงานที่จะต้องทำ ทำงานเพื่องานให้ได้ผลสำเร็จ วิธีการบางอย่างก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันบ้าง ถ้าทำได้ดีมันช่วยประหยัดแล้วก็สามารถที่จะทำโครงการทำการปกครองที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ไม่อยากพูดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเอะอะอะไรก็ประชาชน ประชนชนเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ที่จริงประชาชนเขาคอยให้คนที่มีความรู้มากกว่าไม่ใช่รัฐบาล ผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อให้ช่วยเป็นการช่วยซึ่งกันและกัน เพราะเราก็ประชาชนเหมือนกัน เป็นนายก ฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประชาชนคนไทย

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ )

 


          ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลาย จงรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ ไว้ให้มั่นคง แล้วพยายามเร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจการงาน ให้ประสานสอดคล้อง และเกื้อกูลกัน ด้วยสุจริตบริสุทธิ์ใจ และด้วยความไม่ประมาท โดยยึดเอาประเทศชาติ และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นจุดหมายสูงสุด

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ )

 


          ยังไงก็ขอบใจท่านทั้งหลายที่มา แล้วก็ให้พร แล้วมาครึกครื้นกัน ขอให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง อย่าเครียดเกินไป คือ ว่าเครียดแล้วก็สุขภาพไม่ดี ก็ให้สุขภาพดี ๆ งานให้เรียบร้อย ได้สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆโดยที่ไม่ทะเลาะกันมากเกินไป คือ สังเกตหมู่นี้คนหนึ่งพูดอย่าง คนหนึ่งพูดอีกอย่าง มันทะเลาะกัน ทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ คิดแต่ดี ๆ แล้วก็บ้านเมืองก็จะเรียบร้อย ถ้าบ้านเมืองเรียบร้อย ทุกคนก็มีความสุข ก็ขอให้ท่านทุกคนทำงาน ทำการ ทำอะไรมีความสำเร็จเรียบร้อย ทุกคนทีความสุข บ้านเมืองเจริญ ก็ขอให้ได้มีความสำเร็จทุกประการ

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ )

 


          เมืองไทยประหลาด วิธีปกครอง อย่างไรก็ตาม นายกฯ รับผิดชอบทุกอย่าง ถ้ารับผิดชอบทุกอย่าง ต้องยอมรับการตำหนิ ถ้าจะรับผิดชอบทุกอย่าง บอกว่าผมสั่งคนเดียว ถ้างั้นก็ชี้คนเดียว ก็รับผิดชอบชี้คนเดียวเป็นของธรรมดา แต่ถ้าทำดีเรียบร้อยทุกคนได้รับประโยชน์หมดทุกคนตังเองก็ได้รับประโยชน์ทำอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทำดี ก็โก้

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ )