Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

บารมี

บารมี


          มรดกนี้ คำที่ถูกต้อง คือเป็น “บารมี” ได้สร้างบารมีตั้งแต่โบราณกาลมา สะสมมาเรื่องทำในสิ่งที่ถูกต้อง เมืองไทยถึงยังอยู่ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ทำต่อบารมีก็สลายไป เราอย่าไปเบิกบารมีที่บ้านเมืองที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องทำบ้าง หรือเพิ่มพูนให้ประเทศชาติ มีอนาคตที่แน่นอน

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)