Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

นักวิชาการ

นักวิชาการ


           เราจึงต้องการนักวิชาการทุก ๆ สาขา เพื่อที่จะมาวางโครงการที่รอบคอบและไขสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้น ช่วยกันให้ความรู้ความคิดที่ถูกต้องตามหลัดวิชาแก่ราษฎร แนะนำวิธีการทำงาน อาชีพ ให้รู้จักแก้ไขอุปสรรคขัดข้อง หรือเปลี่ยนการงานให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ดีกว่าเก่าบำเพ็ญตนเป็นนักวิชาการที่ดี เป็นนักปฏิบัติที่สามารถ ใช้วิชาความรู้พร้อมทั้งความคิดสติปัญญา ให้ประโยชน์เกื้อกูลประชาชนและประเทศชาติโดยตรง

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ )

 


           นักวิชาการผู้รู้หลักวิชาในศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาความเจริญทุก ๆ ด้านนั้นมีอยู่ในบ้านเมืองเรามากพอสมควร นักวิชาการเหล่านี้จึงเป็นที่หวังของประชาชนว่า จะเป็นผู้ที่รับเอาภาระเรื่องการพัฒนาประเทศไปช่วยกันทำ ให้ประเทศไทยของเรานี้ “เป็นอยู่” พร้อมทั้ง “วิวัฒนา” ไปได้เป็นอย่างดี การพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ดังหกล้าวจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดหรือไม่นั้น เห็นว่าขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและวิธีการทำงานของนักวิชาการ เป็นสำคัญในทัศนะของคนทั่วไปคงจะวาดภาพและหวังกันว่า นักวิชาการ จะทำงานด้วยความหวังดี และบริสุทธิ์ใจต่องาน ต่อส่วนร่วม ต่อชาติบ้านเมือง และต่อกันและกันด้วย ยิ่งกว่านั้น นอกจากมีความหวังดีและบริสุทธิ์ใจดังกล่าวแล้วคงจะมีความสุขุมรอบคอบและระวังสังวร ในการที่จะไม่ปล่อยให้ติดอยู่กับทฤษฎีของตนเองมากเกินไปด้วยอำนาจคติ ความหลง ความเอาชนะและความเห็นแก่ตัว จนมองข้ามความจริงความถูกต้องไปหมด เพราะการทำเช่นนั้นไม่อาจทำให้งานดำเนินไปในทางถูกทางเจริญได้

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ )