Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

ความปึกแผ่น

ความปึกแผ่น


          แต่ในสิ่งที่ถือเป็นความเดือดร้อน ในสิ่งที่ไม่ดี ต้องหาความดีได้เสมอ ข้าพเจ้าดีใจที่ท่านต้องแออัดในที่นี้ ความจริงรู้ว่าเดือดร้อน แต่ดีใจที่รู้ว่าพวกเราใกล้กันอย่างไร ให้รู้ว่าคนทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้ แม้มีอาชีพ มีวัย มีการงาน มีความคิดที่ต่างกันทั้งนั้น แต่ล้วนมีความตั้งใจอย่างเดียว เพื่อความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดิน ถึงมาอัดแอกันด้วยความปึกแผ่น

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

 


          ข้าพเจ้าได้ทำอะไรที่ถูกใจท่าน คือ รักษาความเป็นอยู่ของประเทศชาติให้อยู่ดีให้ปลอดภัยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าคนเดียวเป็นหน้าที่ของทุกคน ใครอยากได้ความปึกแผ่น ใครอยากได้ความปลอดภัย ต้องทำให้เกิดความปึกแผ่น ให้เกิดความปลอดภัย

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)