Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

ขาดทุน

ขาดทุน

          ถ้ายอมขาดทุน คือ ยอมเสีย ๑๐ ล้านบาทตั้งแต่ต้น ก็สามารถที่จะได้กำไร คือประชาชนจะได้ผลดีตั้งแต่ปีแรก ทางวิชาเศรษฐศาสตร์แท้ ๆ ก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกัน มติหรือคติพจน์ที่ว่า ขาดทุนทำให้มีกำไรได้ นั้นก็เป็นอันพิสูจน์แล้วขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา หรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเรา การขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเรา หรือเราขาดทุนเราได้ กำไร (Our loss is our gain.) เราจึงอธิบายว่า ในการกระทำใด ๆ ถ้าเรายอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนได้เสียเปล่า แต่ในที่สุด เรากลับจะได้รับผลดี ทั้งทางตรงทางอ้อม เรื่องนี้ตรงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีรับต้องลงทุน ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้าน ถ้าทำไปก็เป็น “loss” เป็นการเสียเป็นการขาดทุน เป็นการจ่ายคือรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชนแต่ว่าถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้กำไร จะได้ผลราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรับบาลไม่ได้อะไร

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)