Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

การลงทุน

การลงทุน

 

          การลงทุนอย่างมากนั้นบอกให้เขาทราบว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าเคยทำโรงงานเล็ก ๆ ที่ทางภาคเหนือ ใช้เงิน ๓ แสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านขาวเข้ามาใส่กระป๋องแล้วขาย ก็ได้ผลเป็นโรงงานเล็ก ๆ บอกว่าที่เขาลงทุนเป็นล้าน รู้สึกว่าเสี่ยง เขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้น เขาก็ลงทุน ทำไปทำมา สัปปะรดที่อำเภอบ้านบึงทาง ชลบุรีก็มีไม่พอ เมื่อมีไม่พอก็ไปสั่งสัปปะรดมาจากปรานบุรี สัปปะรดจากปรานบุรีต้องขนส่งมา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทำไปทำมาโรงงานก็ล่ม อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ทำโครงการอะไร ก็ต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพ หรือกับสิ่งแวดล้อม

(พระราชดำรัชเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)