Featured

Alliance

 

 

 

 

 


พระบรมราโชวาท

การทำงาน
การทำลาย/การสร้างสรรค์
การประกอบอาชีพ
การผลิต/การขยาย/การบริโภค
การลงทุน
การศึกษา
กู้เงิน
เกษตรกรรม
ขาดทุน
ความเจริญ/ความเจริญของประเทศ
ความซื่อสัตย์สุจริต/ความเพียร
ความตั้งใจ
ความปึกแผ่น
ความเป็นตัวของตัวเอง
ความพอใจ/ความไม่พอใจ
ความรับผิดชอบ/รับผิด/รับชอบ
ความรู้/สติ
ความสามัคคี
ความสุข
คิด/คิดดี ทำดี
ทฤษฏีใหม่
เทคโนโลยี/ประหยัด
นักวิชาการ
บารมี
แบบคนจน
ประโยชน์
พอเพียง
พอมีพอกิน
พึ่งตนเอง
ภาษา/ประเพณี
เมตตา
ยั้งคิด/ อดทน
ร่วมมือ/ปรองดอง
วิกฤติ/สถานการณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
สัมมาอาชีวะ
หน้าที่
หลักวิชา
หิริโอตตัปปะ
เหตุผล
อยู่ดีกินดี
อุดมคติ