Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

ชุมชน “กล้าแกร่ง” 3

ชุมชน “กล้าแกร่ง”
กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพพัฒนา เขตประเวศ กรุงเทพฯ

          แม่บ้าน คือเสาหลักสำคัญในการค้ำจุนครอบครัวให้ผาสุกมาช้านานและเมื่อแม่บ้านจากหลายครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อทำงานให้แก่ชุมชนของตนด้วยสำนึกที่ไม่ยอมนิ่งดูดายต่อปัญหาที่พบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทั้งด้านการขาดรายได้ ขาดการศึกษา ปัญหาสุขภาพ และถูกโก่งราคาของกินของใช้ประจำวัน ย่อมไม่มีข้อกังขาใดๆ ว่าความเคลื่อนไหวนี้จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่มีใครอื่นจะทำได้ดีเท่า

          กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพพัฒนา เป็นการรวมตัวของแกนนำผู้หญิงจากชุมชนหลายแห่งชานกรุงเทพฯ เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนเท่าที่มีกำลังทำกันได้เอง ทั้งการส่งเสริมอาชีพแก่ความว่างงาน การพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน สงเคราะห์คนชราและคนพิการในชุมชนจัดตั้งร้านค้าชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการกันเอง และสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน

          ความชำนิชำนาญประสาแม่บ้านในการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ในครอบครัวให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า เหลือเก็บออม ถูกต่อยอดมาใช้สร้างกลวิธีทำงานของกลุ่มได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ที่ให้กูยืมประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยใช้การบริจาคสมทบกองทุนตามกำลังศรัทธา ปันผลรายปีโดยเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชน กลุ่มหยอดกระปุกเพื่อการออมทรัพย์ของเยาวชนกลุ่มกิจกรรมขยะแลกไข่ กลุ่มสวัสดิการเจ็บป่วยของสมาชิกและเสียชีวิต สำหรับช่วยเหลือเกื้อกุลกันยามป่วยไข้ เป็นต้น

          เมื่อแม่บ้านใช้ความรักผลักดันรั้วจากขอบเขตครอบครัวออกสู่ชุมชน ปัญหาเรื้อรังมากมายจึงถูกคลี่คลายลงอย่างที่เงินมากเท่าไรก็บันดาลให้เกิดขึ้นไม่ได้


ถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
จากบทเรียนของเพื่อคนไทย สามารถสังเคราะห์เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้ดังนี้

  • สมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีไมตรี
  • รักศักดิ์ศรี เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในชุมชนของตนตลาดจนคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
  • พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  • จัดสวัสดิการชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ยึดมั่นจุดยืนในการช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างสมาชิก
  • จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เพื่อให้รู้จักตนเองทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง รวมทั้งเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อจะได้ร่วมมือกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด
  • จัดการทรัพยากรและธรรมชาติของชุมชนอย่างเป็นธรรม โดยเน้นประโยชน์สุขของสาธารณะ
  • เชื่อมโยง เกื้อกูล และสนับสนุนให้ชุมชนอื่นๆ และสังคม พัฒนาไปด้วยกัน
  • องค์กรภายนอกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เกื้อหนุนให้การพัฒนาชุมชนดำเนินไปบนทิศทางแห่งสันติสุขและเกิดผลยั่นยืน

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง