Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

ชุมชน “กล้าแกร่ง” 2

ชุมชน “กล้าแกร่ง”
บ้านหนองกลางดง อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          กุญแจสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านหนองกลางดงก้าวสู่อิสรภาพจากภาวะหนี้สินรุงรัง ก็คือการปฏิรูปความคิดและวิถีชีวิตจากภายใน หาใช่การหวังพึ่งพากองทุนหรือคำตอบที่คนภายนอกหยิบยื่นให้อย่างที่อื่นๆ

          หมู่บ้านแห่งนี้แสวงหาอนาคตบนทิศทางใหม่ที่ใช้ “ทุน” จากภายในเป็นรากฐาน โดยมีผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ เป็นผู้นำที่เห็นการณ์ไกลและทำงานแบบ “คนจริง” ต่อเนื่องมานานแปดปี เริ่มต้นจากการสำรวจศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนอย่างจริงจัง และตั้งสภาผู้นำชุมชน ที่ประกอบด้วยแกนนำชาวบ้านที่มีความสามารถด้านการจัดการ จำนวน ๑๔ คน จาก ๑๔ กลุ่มพัฒนาชุมชน โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันทุกเดือนเพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับแต่ละกลุ่มนำไปดำเนินการจนมีการแก้ปัญหาทีละเปลาะๆ เช่น แก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดด้วยการตั้งโรงงานแปรรูปสับปะรดกวนของชุมชนจากกองทุนของชุมชนเอง หลังศึกษาข้อมูลถี่ถ้วน

          การทำแผนแม่บทชุมชน ที่ศึกษาจากชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเครื่องมือสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้เยียวยาสภาพความอ่อนแอจากภายในที่เกิดจากความไม่รู้และขาดพลังความร่วมมือ โดยระดมคนทั้งชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการทำแผนฯ ต่อเนื่องกันมาทุกปี เริ่มต้นจากการให้ช่วยกันศึกษาวิจัยข้อมูลใหม่รายปี เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปพร้อมๆ กับได้เรียนรู้โครงสร้างสังคม และฝึกการคิดให้เป็นระบบ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาตีแผ่ผ่านเวทีประชุมที่ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วม เพื่อช่วยกันการออกแบบกิจกรรมในแผนแม่บท

          การปรับแต่งหลังคิดต่อทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งสกัดไม่ให้เงินในชุมชนไหลออก แทนการตั้งเป้าหมายไว้ที่การแสวงหาความร่ำรวยจากตลาดภายนอก คือพลังที่ทำให้ชุมชนที่ดำเนินชีวิตได้อย่างพอดีพอเพียงในที่สุด

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง