Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

ชุมชน “กล้าแกร่ง” 1

ชุมชน “กล้าแกร่ง”
เครือข่าย “ยมนา” จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เครือข่ายยมนา เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ จากการดิ้นรนอยู่รอดของชุมชนเกษตรกรรม ๓ ลักษณะ ในจังหวัดนครศรรีธรรมราช ได้แก่ ชุมชนสวนยาง สวนผลไม้และทำนา ที่ต่างเผชิญกับปัญหาด้านการตลาดที่ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จโดยพ่อค้าคนกลางจากภายนอกทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับโลก ทำให้เกิดการแสวงหาทางออกในการปลดแอกชุมชนจากเงื่อนไขดังกล่าว โดยใช้หลักการรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง “ตลาด” ขึ้นภายในพื้นที่

           บริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด คือ ผลลัพธ์จากกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไประหว่างกลุ่มสมาชิกที่มีวิถีการผลิตต่างรูปแบบ แต่อยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน จนค้นพบทางออกในรูปของการระดมทุนจากชุมชนเครือข่าย จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายยมนาโดยนำเงินมาลงทุนทำโรงงานผลิตจากชุมชนชาวนาสมาชิกเครือข่ายใน ๕ อำเภอลุ่มน้ำปากพนัง ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมาเป็นวัตถุดิบ หลังจากคำนวณพบว่าสามารถเพิ่มมูลค่าจากราคาข้าวเปลือกเกวียนละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นขนมจีน ๑,๖๔๗ กิโลกรัม มูลค่า ๑๖,๔๗๐ บาท

          ทุกวันนี้ โรงงานแป้งขนมจีนของเครือข่ายยมนา ผลิตขนมจีนส่งจำหน่ายในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ วันละ ๑๐ ตัน มีเงินหมุนเวียนมากกว่า ๕๖ ล้านบาท ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ใช้ธุรกิจนำ แต่ยึดหลักการสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและชุมชมในเครือข่ายเป็นเป้าหมายสูงสุด หันหลังให้กับการนำชีวิตผู้คนและชุมชนไปผูกติดกับตลาดที่ห่างไกลคืนสู่การพึ่งพาตนเอง

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง