Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

แนวหน้า “คนกล้าพอ” 2

แนวหน้า “คนกล้าพอ”
แปลก เดชะบุญ

          อาจารย์แปลก เริ่มต้นชีวิต “อาจารย์” ในฐานะครูของนักศึกษาในรั้วสถาบันวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย และได้ขยายความหมายของคำๆนี้ให้กว้างไกลไร้ขอบเขตจำกัด หลักตัดสินใจลาออกจากราชการในปี ๒๕๔๗ โดยตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือบุกเบิกการทำสวนที่ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งดีงามที่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมา เพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

           สิ่งที่อาจารย์สั่งสมมานานหลายสิบปีจากการทำงานวิชาการใสสถาบัน ถูกแปรเป็น “ทุน” เบื้องต้นในการสร้างสวนเกษตรที่ไม่เหมือนใคร ในชื่อ “สวนบ้านนาหลังคาแดง” ที่หมู่บ้านสันนายาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

          พื้นที่ ๑๒ ไร่ คึกคักและคับคั่งด้วยพืชนานาพันธุ์ ที่เป็นยา อาหาร และไม้ใช้สอย มากกว่า ๓๐๐ ชนิด โดยอาจารย์แปลก ทำหน้าที่เหมือนพ่อสื่อ เลือกสรรพันธุ์ไม้ มาปลูกไว้ด้วยกันอย่างมีเทคนิควิธี โดยมีเป้าหมายให้อยู่รอด เติบโต และผลิตอกออกผล แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะเชื่อว่านี้คือวิถีเกษตรที่เป็นทางรอดทั้งของพืชของคน และของโลก เช่น ปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหมอหวานหรือกลิ่นฉุนไว้เคียงไม้ผล เพื่อล่อและไล่แมลงไม่ให้ไปกวนไม้ผล อีกทั้งยังเลือกเฟ้นปลูกพืชอาหารในท้องถิ่นที่มีหลักวิชาการยืนยันว่าคุณค่าทางโภชนาการสูง และเติบโตได้ดีโดยประหยัดดินและน้ำ และทุกวันนี้อาจารย์แปลกยังค้นคว้าและลงมือพัฒนาที่นี้ให้เป็น “โรงเรียน” ที่มีชีวิตชีวาสำหรับเกษตรกรไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง

          นี่คือการแปรประสบการณ์ ความรู้ และความรักด้านการเกษตรที่สะสมมาตลอดชีวิตให้เป็น “ปุ๋ย” สำหรับต่อยอดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับแนวคิดไปสู่ขั้นของการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริงในภาคการเกษตร พร้อมกับพิสูจน์ให้เห็นว่าวิถีนี้จะทำให้เกิดดอกผลมากมายเพียงไร

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง