Featured

Alliance

 

 

 

 

 


วิถีพอเพียง

องค์กร “กล้าได้กล้าดี” 1

องค์กร “กล้าได้กล้าดี”
โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

          โรงเรียนเล็กๆ สะอาดสะอ้านที่แวดล้อมด้วยท้องไร่ท้องนาแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำ “ปัญญา” มาเกื้อหนุนให้เกิดรากฐานความสุขอันมั่นคงให้แก่ตนเองและชุมชนรายรอบ

          ที่นี่ นักเรียนและครูไม่ได้จบหน้าที่ที่การเรียนและการสอน แต่ต่างยึดถือแกนหลักที่การเป็น “คนดีมีความรู้” ในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน ครูในโรงเรียนนี้เป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ที่สมภาคภูมิเพราะไม่ดื่มสุรา ไม่เล่าการพนัน และไม่มีใครเป็นหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นหนี้ชาวบ้านในชุมชน เพราะเป็นสาเหตุแห่งการสูญเสียความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูอย่างร้ายแรง

          นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประคับประคองความเป็น “เด็กดี” ทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน เมื่อถึงบ้านต้องไหว้และให้ความเคารพพ่อแม่ ทำการบ้าน ช่วยงานบ้าน ดูแลกิจวัตรประจำวันของตัวเองไม่ให้สร้างภาระกับใคร “ตัวช่วย” ให้การทำดีเป็นไปอย่างสม่ำเสมอคือการใช้ระบบหัวหน้ากลุ่ม ดูแลระหว่างคนที่อยู่บ้านใกล้กันเองประมาณกลุ่มละ ๘-๑๐ คน คนที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเสียใจจะถูกรายงานชื่อหน้าเสาธง ซึ่งไม่มีใครอยากโดน

          อาจารย์บงการ สายเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ใส่ใจกับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนที่ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรแค่ปีละสองครั้งจึงหาวิธีลดเงื่อนไขการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนพกเงินมาโรงเรียน เพราะมีอาหารให้กินบริบูรณ์และไม่มีร้านค้าให้ซื้อของ เมื่อเปิดเทอมถ้าตำราเรียนไม่พอแจก ก็ใช้วิธีรวมค่าหนังสือที่ซื้อเพิ่มแล้วเฉลี่ยจ่ายเท่ากันทั้งห้อง ไม่ให้ภาระไปตกที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง

          ด้วยนโยบายที่กล้าทำให้เงินเป็น “เรื่องเล็ก” ที่นี่จึงเป็นแหล่งสร้างปัญญาที่ยืนเคียงข้างชุมชนได้อย่างสมภาคภูมิ

 


ที่มา คู่มือนำทางชีวิต รักพ่อ เพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง