Featured

Alliance

 

 

 

 

 


บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ การดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กรรณิกา ชลิตอาภรณ์

          คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารธนาคาร ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความเชื่อถือและฟันฝ่าอุปสรรคการบริหารธุรกิจการเงินมาได้ด้วยดี ก้าวเข้าสู่ธนาคารที่มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์สูงที่สุด

Read more: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์

ธาริษา วัฒนเกส

          ในส่วนของการดำเนินเศรษฐกิจ ทางธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ถอดบทเรียนว่า วิกฤต เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งในแง่ของการขยาย ตัวของเศรษฐกิจ เสถียรภาพภายในประเทศ เช่น ความมั่นคงของสถาบันการเงิน หรือปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ เสถียรภาพด้านต่างประเทศ เช่น ปัญหาเงินทุนไหลออก หรือการลดลงของระดับ เงินสำรองระหว่างประเทศ เป็นต้น

Read more: ธาริษา วัฒนเกส

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

          ในมุมมองของผมนั้นปรัชญาขของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนฝนที่หลั่งเย็นลงจากท้องฟ้าสู่ผืนดินที่แห้งแล้งเหมือนคำสอนของพ่อที่สอนลูกด้วยความรักและความห่วงใย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งในสังคม หรือเรื่องของคนจนในชนบท แต่เป็นเรื่องที่คนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ นำไปปรับใช้ได้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Read more: ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ

“เสียงของท่านปลัดพิศาล ที่พูดกับผมวันนั้นมันยังดังก้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลา นั่นคืออุดมการณ์ของผม ผมจะไม่ปล่อยให้คนไม่ดีมีอำนาจ”

Read more: ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ

ฯพณฯ พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช

ความรู้จักพอดี ความรู้จักพอเพียง

โดยการแสวงหาความสุข ด้วยการพึ่งวัตถุให้น้อยที่สุด

Read more: ฯพณฯ พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช