Featured

Alliance

 

 

 

 

 


กรรณิกา ชลิตอาภรณ์

          คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารธนาคาร ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความเชื่อถือและฟันฝ่าอุปสรรคการบริหารธุรกิจการเงินมาได้ด้วยดี ก้าวเข้าสู่ธนาคารที่มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์สูงที่สุด

          คุณกรรณิกาได้เล่าให้ฟังถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติตนตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ

          ความพอประมาณ ความพอดีในด้านต่างๆ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
          ความมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ให้รู้สาเหตุแห่งปัญหาการรู้ถึงผลของการกระทำ การใช้เหตุผลที่ไม่คำนึงถึงเฉพาะตนแต่คำนึงถึงผู้อื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
          ภูมิคุ้มกัน ความไม่ประมาท เตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้และคุณธรรมกำกับ หลักคิดที่ธนาคารให้ความสำคัญที่สุดคือ “คุณธรรม” เพราะความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการคำนึงถึงสังคม ทำให้ธนาคารไทยพานิชย์ได้รับความเชื่อถือ และเป็นธนาคารที่ครองใจลูกค้ามากว่าศตวรรษ

          หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดย
          - การกันเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตลอดจนมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูง
          - การบริหารความเสี่ยงโดยการปล่อยสินเชื่อ ได้สร้างระบบที่มีความชัดเจน รัดกุม และมีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
          - ในด้านลูกค้า ธนาคารให้คำแนะนำในด้านการบริหารการเงิน บริหารธุรกิจ และมีระบบเตือนภัย เวลามีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพราะเมื่อลูกค้าแข็งแรง เราก็แข็งแรงด้วย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของธนาคารไทยพาณิชย์

          ด้วยความเชื่อในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้นำเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ธนาคารจึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตัวเอง เพื่อให้พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์มีความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทำงาน จึงได้เปิด “โครงการวิทยากรอาสา” เพื่อแบ่งปันความรู้ในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดไปสู่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ

          “เราบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและยึดมั่นค่านิยมหลัก ๓ ประการของธนาคารคือ มีคุณธรรม รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม นอกจานี้คณะกรรมการธนาคารยังให้ความสำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน เพื่อให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม”

          “อยากฝากถึงนักเรียน นักศึกษาว่า อยากให้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและมีประโยชน์ต่อสังคม เพราะการเรียนรู้นั่น มิใช่มีเพียงแค่ในตำราเท่านั้น ความรู้นอกตำรานั้น ได้มาจากการปฏิบัติ และยิ่งทำประโยชน์แก่สังคมมากเท่าไร เรายิ่งได้กลับมากเท่านั้น สิ่งที่เราได้นั้นก็คือ ความสุขใจ” คุณกรรณิกา กล่าว