Featured

Alliance

 

 

 

 

 


ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

          ในมุมมองของผมนั้นปรัชญาขของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนฝนที่หลั่งเย็นลงจากท้องฟ้าสู่ผืนดินที่แห้งแล้งเหมือนคำสอนของพ่อที่สอนลูกด้วยความรักและความห่วงใย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งในสังคม หรือเรื่องของคนจนในชนบท แต่เป็นเรื่องที่คนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ นำไปปรับใช้ได้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

          จากที่ปรึกษาทางการเมือง กล่าวขึ้นสู่นักการเมืองและผู้มีส่วนผลักดันกฎหมายที่สำคัญรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญ บทบาทและหน้าที่ ที่เราเคยได้รับทราบมาแล้วบ้างนั้น แต่ในตัวตนที่แท้จริงของเด็กชายที่มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้การสร้างวินัยในตนเอง การอดออม รู้จักใช้เข้าใจในคุณค่าของ “เงิน” และที่สำคัญหลักการที่ยึดมั่นคือความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและกตัญญู

          อ.บวรศักดิ์ ได้เล่าถึงชีวิตในช่วงที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่เรียนจบเนติบัณฑิตไทย ว่าการใช้ชีวิตในการเป็นนักเรียนต่างประเทศนั้นไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่อยู่ในประเทศไทย เพราะไม่ว่าเราจะเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือระดับใดก็ตามทุกคนจะต้องทำงาน ต้องรับผิดชอบตนเอง ซึ่งงานที่ทำนั้นก็เหมือนนักเรียนต่างชาติ (over sea) ทั่วๆ ไปเขาทำกัน คือ ล้างจาน พนักงานเสริฟ ต้องอดทน ต้องมีความมานะต้องทนต่อทุกสภาพอากาศได้ และด้วยความที่เป็นคนที่มีวินัยในตนเองประกอบกับการมีนิสัยประหยัดและอดออมตั้งแต่สมัยเด็กทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้อย่างสบาย เรียกว่า “เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย” จนกระทั่งจบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยปารีส

          ภายหลังจากจบการศึกษาก็ได้ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงเสมอมา รวมไปถึงความสนใจในการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตลอดเวลา เพราะเห็นความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง และในความคิดพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นสามารถสร้าง “พลวัตรของสังคมไทย” ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนที่สุด
สังคมไทยนั้นต้องแข็งแรงมาตั้งแต่ฐานราก การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั้น จะเป็นการสร้างความยั่งยืนขึ้นมาตั้งแต่ฐานราก เมื่อเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ชนบทเริ่มเข้มแข็ง โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยพลวัตรทางสังคมไทยก็จะเปลี่ยนเป็นสังคมที่มีความสุขแบบยั่งยืน
“ในมุมมองของผมนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนฝนที่หลั่งเย็นลงจากท้องฟ้าสู่ผืนดินที่แห้งแล้ง เหมือนคำสอนของพ่อที่สอนลูกด้วยความรักและความห่วงใย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งในสังคม หรือเรื่องของคนจนในชนบท แต่เป็นเรื่องที่คนทุกชนชั้น ทุกอาชีพนำไปปรับใช้ได้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”...ศ.ดร.บวรศักดิ์ กล่าว