Featured

Alliance

 

 

 

 

 


คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

          คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ตระหนักถึงคุณค่าของหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ พระราชดำรัสที่เกี่ยวข้อง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นหลักการที่มีคุณค่ายิ่งในการสร้างรากฐานการดำรงชีวิตของคนในชาติและพัฒนาบริหารประเทศให้มั่นคง ก้าวไปข้างหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งสร้างโอกาสและผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          ด้วยหลักการเหตุผลและความตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าว คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จึงพิจารณาเห็นสมควรสร้างการเรียนรู้และน้อมนำไปปฏิบัติในระดับผู้นำ โดยได้จัดโครงการ “พัฒนาผู้นำตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสร้างการเรียนรู้ระดับผู้นำและผู้บริหารในส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติ และนำไป ทั้งวางแผนและจัดระบบการดำเนินงานในองค์กรและชุมชน สร้างรากฐานที่ดีความมั่นคงและยั่งยืนในระดับชาติชุมชนและท้องถิ่น

        


          คุณวริมา โครงการที่ดำเนินการผ่านมา ๘ รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๘๘๓ คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในระดับที่ดีมาก

          ดังที่ท่านประธานคลังสมองได้กล่าวแล้ว มีผลที่ดีทั้งในแง่ปริมาณผู้ร่วมโครงการ ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ต้องการรู้เพื่อนำไปปฎิบัติและอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จสูงสุด ในการดำเนินโครงการผ่านมา คือ ได้รับความสนับสนุนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ ฯพณฯ องคมนตรีเกษม วัฒนชัย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมาก อาทิ ดร.เสรี พงศ์พิศ ดร.ธันวา จิตต์สงวน และเลขาธิการ กปร.

          คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมตระหนักว่า เหตุผลที่แท้จริงและสำคัญยิ่ง ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักการของพระองค์ท่าน ที่ประชาชนชาวไทยมีความเชื่อมั่นศรัทธา และมีความจงรักภักดีสูงสุด

          ภายหลังสิ้นสุดโครงการ คลังสมองฯ ได้ติดตามประสานกับผู้ร่วมโครงการ ได้รับทราบผลการดำเนินการที่สำคัญคือ การนำความรู้ปรับพฤติกรรมในการดำรงชีวิต และเผยแพร่การปฎิบัติในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน และชุมชน นอกจากนั้น คลังสมอง วปอ. ได้เสนอผลการดำเนินการต่ออดีตนายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธฯ) ประธานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และการมีองค์กรบริหารระดับชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

          คุณวัลภา แผนการดำเนินการในอนาคต คณะผู้บริหารโครงการ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการต่อเนื่อง ประสานร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม และสร้างเครือข่ายการทำงาน หลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดเมื่อปี ๒๕๕๑โครงการต่อเนื่อง คือ พัฒนาผู้นำ อปท. ที่ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ระหว่าง ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๑) โดยดำเนินการตามความต้องการของเทศบาลทุ่งสงซึ่ง เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กรุณาให้เกียรติเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษ ผลสำเร็จดำเนินการอยู่ในระดับที่ดีมากและยังได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ อบต.พอเพียง และโรงเรียนพอเพียง โดยได้ขอรับข้อพิจารณา และประชุมปรึกษาร่วมกับ ดร.เสรี พงศ์พิศ และดร.ธันวา จิตต์สงวน โดยผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำเป็นวิทยากรกระบวนการ

          วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ มุ่งสร้างต้นแบบของ อบต.และโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น เยาวชนและชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้ประสานการดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ สวศ.สปท. และกองบัญชาการกองทัพไทยมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งล่าสุดได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “เผชิญภาวะวิกฤตด้วยความรู้รักสามัคคีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมพลังคนไทยชาติเผชิญวิกฤต (เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) ทั้งนี้ผู้บริหารโครงการพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งนี้หลักการพัฒนาคนตามแนวพระราชดำริมีความสมบูรณ์และ หลักการพัฒนาคนดังกล่าวได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษย์ จากสหประชาชาติ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๔๙          คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมมีความเชื่อมั่นว่า หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ พระราชดำรัสที่เกี่ยวข้อง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณค่ายิ่งสำหรับสังคมไทย ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต โดยเฉพาะพระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้รักสามัคคี คลังสมองฯ มีเจตนารมณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ในลักษณะนี้ และลักษณะอื่นให้กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย มุ่งตอบสนองพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”