Featured

Alliance

 

 

 

 

 


 

ความเป็นมา

          โดยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เป็นนโยบายในการบริหารบ้านเมือง องค์กร ชุมชนและใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

          จากการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ และจากกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา บูรณาการนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน โดย สมาชิกครอบครัวพอเพียงเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน

          กระตุ้นจิตสำนึกความคิดจนสามารถวิเคราะห์ข่าวด้วยวิจารณญาณของตนเองเพื่อการพัฒนา การเสพข่าวสาร อย่างมีหลักการและเหตุผล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม

ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้เกิดภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต ทั้งด้านความคิดและสร้างมาตรฐาน Model ทางความคิดใหม่เพื่อนำพลังความคิด สร้างสรรค์กลับมาสร้างชาติและพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

 

หลักการและเหตุผล

          จากสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก สภาพของเศรษฐกิจทั่วไป ภัยธรรมชาติ สภาวะวิกฤติ ของชั้นบรรยากาศของโลก การตื่นตัวเพื่อรับมือจากทุกสถานการณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          สภาพสังคมที่บีบรัด แข่งขันกันทุกรูปแบบ ขาดการดูแลอย่าง จริงจังจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดการประสานงานและ ขาดแรงงานระดับผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา
สภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการชี้นำ ผู้นำครอบครัวที่อ่อนแอเพราะ ขาดความเชื่อมั่น

          เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ คำสอน ความรัก ความอบอุ่น การกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ความ รับผิดชอบต่อสังคม เข็มทิศที่จะนำพาชีวิตให้เป็นสุขและมั่นคง

          การเชิดชูจุดศูนย์รวมของจิตใจ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การวางรากฐานสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ความสมัครสมานสามัคคี น้ำใจไมตรีที่เคยมีแต่ก่อนกาล