Featured

Alliance

 

 

 

 

 


IS AM ARE Magazine

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"  ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน  โดยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เข้าใจคำว่า "พอเพียง" ได้มากยิ่งขึ้น การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้สาระดีๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 54  กรกฎาคม 55


ปฐมบท : มูลนิธิชัยพัฒนา
IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงสู่เครือข่ายรักษ์ป่า สร้างคนวิถีพอเพียง ภาคใต้
พอเพียงอย่างไรให้ใจเป็นสุขโรงเรียนพระหฤทัยคอนต์แวน 
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ปราชญ์ชาวบ้าน : ปุ๋ยชีวภาพ
- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ตัวไกลหัวใจใกล้ : ดร.ไสว บุญมา
- ธรรมะติดปีก : ว.วชิรเมธี
ดวงชะตาแสนกล : ท่านย่าเฒ่า
คุยกับดาว : เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
Tourist Guide Mr.freedom : หมู่เกาะลันตา (Mu Ko Lanta)
เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 53  มิถุนายน 55


ชีวิตพอเพียง : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง :   เคล็ด(ไม่)ลับสู่ความพอเพียง 
  ตำบลสันทราย และตำบลแม่ททา จังหวัดเชียงใหม
Cover Story : โรงเรียนราชินี
  เราจะสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตได้อย่างไร 
ปราชญ์ชาวบ้าน : การเลี้ยงกบเพื่อเลี้ยงชีพ
- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ตัวไกลหัวใจใกล้ : ดร.ไสว บุญมา
- ธรรมะติดปีก : ว.วชิรเมธี
เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 52  พฤษภาคม 55


ชีวิตพอเพียง : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง : 
   3ปี โครงการรักษ์ ป่าสร้างคน
  84 ตำบล วิถีพอเพียง
คุยนอกกรอบ : โอฬาร สุคนนคร  จิตอาสา ผมมาด้วยใจ
- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ตัวไกลหัวใจใกล้ : ดร.ไสว บุญมา
- ธรรมะติดปีก : ว.วชิรเมธี
เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 51  เมษายน 55


ชีวิตพอเพียง : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง
คุยนอกกรอบ
- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ตัวไกลหัวใจใกล้ : ดร.ไสว บุญมา
- ธรรมะติดปีก : ว.วชิรเมธี
เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน

 

นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 50  มีนาคม 55


ชีวิตพอเพียง : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง : 23 สิงห์เหนือ ผู้ไม่แพ้ ต่อกระแสทุนนิยม
คุยนอกกรอบ : เขมสรณ์ หนูขาว
  หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่ออนาคตที่ยาวไกล
- เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ : อ.พุธทรัพย์ มณีศรี
- ตัวไกลหัวใจใกล้ : ดร.ไสว บุญมา
- ธรรมะติดปีก : ว.วชิรเมธี
เรียนภาษากับแอนดวูร์ บิ๊กส์
พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน