Featured

Alliance

 

 

 

 

 


นิตยสาร IS AM ARE ฉบับที่ 98 เดือนมีนาคม 2559 (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)

- สารจากมูลนิธิชัยพัฒนา : ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันชา
dramatoday : เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย 
สปสช. : ชัวร์ก่อนแชร์
- cover story : พลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาชาติ
IS AM ARE : ตำบลท่าศิลา จังหวัดสกลนคร
- Let's talk : นายประเสริฐ หอมดี แนวทางชีวิตและการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร