Featured

Alliance

 

 

 

 

 


โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา(4)

          ทีมงาม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ได้ริเริ่มการสร้างขบวน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง อ่านต่อ....