Featured

Alliance

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

 • โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี7

  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

  กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา(7)

            ทีมงาม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ได้ริเริ่มการสร้างขบวน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง อ่านต่อ...

 • โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี6

  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

  กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา(6)

            ทีมงาม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ได้ริเริ่มการสร้างขบวน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง  อ่านต่อ... • โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี5

  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึดษาและชุมชน

  กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา(5)

            ทีมงาม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ได้ริเริ่มการสร้างขบวน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง อ่านต่อ....

   


 • โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี4

  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

  กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา(4)

            ทีมงาม “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” ได้ริเริ่มการสร้างขบวน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง อ่านต่อ....

   


 • จิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม

   

 • โครงการใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อฯ สู่อาชีวศึกษา
 • โครงการเสริมสร้างพลังจิตอาสาเพื่อนคนพิการ : เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ใสใจสังคม